روی قلبی نوشته بودن شکستنی است مواظب باشین ولی من روی قلبم نوشتم شکسته است راحت باشید