همسایه مان سخت در فقر و نداری دست و پا میزد
وقتی مــُـرد...
با پول پارچه نوشته های جلوی خانه شان میشد ده ها کودک را به سرپرستی قبول کرد...!!