همیشه به قلبت توجه کن... با اینکه سمت چپه ، اما همیشه راست میگه... !