روزهایی خواهد رسید که برای به دست آوردنت تمام دنیا رو به آتش خواهم کشید و تو باز مثل همیشه به آغوش من پناه می آوری و میگویی اگر برای تمام دنیا چنگیز خان مغول باشی این آغوش برای من امن ترین جای دنیاست .