نامه ام باید کوتاه باشد....
بی حرف از ابهام و آینه ...
آری از نو برایت مینویسم ...
حالم خوب است اما تو باور نکن ....