آموختم که خداعشق است وعشق تنهاخداست. آموختم که وقتی نااومیدمیشوم،خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشدتادوباره به رحمتش امیدوارشوم. اموختم اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم،خدابرایم بهترینش رادر نظرگرفته. اموختم که زندگی سخت است ولی من از اوسخت ترم.

باتشکر ازفرستنده:پرسان