تو نه عاشقانه و عاقلانه و نه حتی عاجزانه، که عادلانه در قلب منی
عدل مگر نه این است که هرچیزی سر جای خودش باشد؟