همیشه آنکه سراغی از تو نمیگیرد، دلتنگ دیدنت است و از شکاف چشمانش به نبودنت خیره میشود. همیشه آنکه تو او را نمیبینی، نامهربان نیست!