شوق دیدار تو را قاصد بیراه چه داند ؟ آنقدر شوق تو دارم که خدا می داند