در یک آشنایى دوستانه ما با هم دست دادیم ... تو فقط دست دادى و من همه چیزم را از دست دادم...!