هنوز در پی جراح زبردستی می گردم که سرنوشت مرا با تو پیوند بزند.

دوستان جهت حمایت از ما روی دکمه (1+)زیر کلیک کنید...