شوق دیدار تو را قاصد بی رحم چه داند آنقدر شوق تو دارم که خدا می داند.