چترم باز باشد یا بسته فرقی نمی کند بی توآسمان دلم همیشه ابریست.