با آمدنت بهار دل پیدا شد/ بلبل به نوا آمد و گلها وا شد اى کاش که رفتنت نمى دیدم من / با رفتن تو قیامتى بر پا شد ...