چشم اگرمستى کند ازکاسه بیرونش کنم,دوست اگردوستی کندصدجان به قربانش کنم