اس ام اس فلسفی عاشقانه - اس ام اس جدید عاشقانه

&

&

&

لبخند ارزانترین راهی است که می توان توسط آن نگاه را وسعت داد.