وقتی که رفتی هم روحم سوخت هم جیگرم . با رفتنت دوگانه سوزم کردی