اس ام اس عاشقانه دوست داشتن-اس ام اس عاشقانه دوری

 

هواشناسی گفت ابری بودن هوا باعث پژمرده شدن گلها شده! اس ام اس دادم ببینم گل من حالش چطوره؟