پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:

محبوبترین اعمال در نزد خدا شادی در دل مومن کردن است.

برترین نوع ایمان آن است که بدانى هر جا هستى خدا با توست.

 دو خصلت است که نیک‌تر از آن نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به بندگان خدا