اس ام اس کوتاه وعاشقانه,اس ام اس عاشقانه و دوستی

کوتاه ترین فاصله برای دوست داشتن ، فقط یک لبخنده! ولی تو نیشتو ببند ! چون من بدون لبخند هم دوست دارم !