ما دهه شصتیا همیشه فکر میکردیم دهه هفتادیا خیلی رو مخند!
همین جا از همین تریبون جا داره از این قضاوت عجولانه معذرت خواهی کنیم.. هنوز دهه هشتادیا رو ندیده بودیم..