کاش میشد غصه ها رو تا کنم * پشت پرچین نگاها جا کنم * کاش میشد در امتداد لحظه ها * لحظه اى را نیز با تو نجوا کنم.