گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره اگه توپژمرده باشی گلدونت برات میمیره