چه کنم دست خودم نیست که یادت نکنم خواستی گل نشوی تا به تو عادت نکنم ...