بادبادک هر چه بالاتر میرفت قرقره از داغ دوریش لاغرتر میشد! قرقرتیم بادبادک!