برام دعا کن، میخوام قلبمو عمل کنم
میخوام دریچه قلبم رو ببندم تا تو نتونى ازش بیایى بیرون