دل من پشت سرت کاسه آبى شد و ریخت کى شود پیش قدمهاى تو اسپند شوم.