گر چه ما را نکنی یاد ولی ما هستیم / دل به امید پیامی که ندادی بستیم.