همه شب صورت خود رابه خدا خواهم کرد از خدا خواهش دیدار تو را خواهم کرد تا که جان دارم و بر سینه نفس می اید برتو وعشق تو ای یاروفا خواهم کرد.