کاش میشد وقت رفتن چشم هایم را کنار تو بگذارم تاکه درحسرت دیدارت نمانم