گفتند:بهشت رامیخواهى یادوست! گفتم جهنم است بهشت بی دوست.