آنکه چشمان تو را این همه زیبا میکرد کاش از روز ازل فکر دل ما می کرد یا نمیداد به تو این همه زیبای را یا مرا در غم عشق تو شکیبا می کرد.