هرقطره اشک نشانه دل شکستن هرخنده نشانه مهربانی هر سکوت نشانه تنهایی وهر اس.ام.اس دل تنگی من برای تو