همیشه دوست داشتم ابر باشم!!!

چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش میگیره
جلوی همه گریه کنه