اگر کردى مرا روزى فراموش/ سرت را میکنم در دیگ آبگوشت