هر کجا که هستی بلوتوث قلبت رو روشن کن تا تمام وجودم رو برات سند کنم.