دلم واسه‌ت پاره پوره شده بود، دادم دوختنش، حالا تنگ شده !