تبریک دست خالی مرا با سخاوت بی حدت بپذیر…
تولدت مبارک…