اگر رفتم،مگو او بى وفا بود،مگو با عشق من نا آشنا بود، تو با عشقت مرا دیوانه کردى ، مگو راهش ز راه من جدا بود ...