یوزارسیف همه برده ها رو آزاد کرد من هم تو رو آزاد میکنم ! برو حالشو ببر